Copyright © 2020 Cruise & Hotel Academic Service Center Co., Ltd. All rights reserved.

  MAKE YOUR DREAM  

  Come True  

C-HOT โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่แล้ววันนี้! APPLY NOW!

  Batch 26 : starts 23 March 2020  

C-HOT เป็นสถาบันการเรียนการสอนคุณภาพสูงแห่งแรก ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส.ช.) (Office of the Private Education Commission)

 

ทางสถาบันมุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลผู้มีความสนใจ ให้มีคุณสมบัติที่พร้อมเพื่อรองรับการทำงานด้านบริการในสาขาต่างๆอย่างมืออาชีพ หลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ และหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะด้านการบริการ รวมถึงการส่งผู้เข้าอบรมไปฝึกงานยังสถานประกอบการด้านการโรงแรมชั้นนำ 4-5 ดาว เพื่อให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับระบบการทำงานระดับมาตรฐานสากล และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานจริง ทางสถาบันยังให้ความช่วยเหลือด้านคำปรึกษาและสนับสนุนผู้เข้าอบรมวิชาชีพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสมัครงานเพื่อร่วมงานกับเรือสำราญชั้นนำระดับโลก และโรงแรมชั้นนำระดับประเทศ

The Cruise & Hotel Training School under the Office of the Private Education Commission Ministry of Education. We are the institute that gives personnel training to work with world class cruise ships and world class hotel companies. Understanding the profession of hospitality businesses by enhancing the ability of Thai people and foreigners to work on board. As well as to support future changes in the ASEAN community. The team of experienced instructors in the world-class cruise ships designed and developed bilingual courses that combine English courses from aboard with the nature of learning Thai language, which can help with language development, personality, and skills.

 
 

Food & Beverage Service Course Training

หลักสูตรพนักงานบริการอาหาร

และเครื่องดื่มบนเรือสำราญ

อบรมปฎิบัติการในห้องเรียน 2 เดือน + ฝึกงานการโรงแรม 3-6 เดือน  เพื่อสมัครสอบลงเรือสำราญ

ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดการบริการระดับโลก พร้อมรับใบประกาศนียบัตร Certificate เพื่อใช้สมัครงานบนเรือสำราญ และโรงแรม 5 ดาวทั้งในประเทศและต่างประเทศ รับสมัครนักเรียนอายุ 18-33 ปี ทั้งหญิงและชาย ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน.) ปวช ปวส ป.ตรี ป.โท (ทุกสาขาวิชา)

2 Months In-class Practice + 3-6 Months for On the Job Hotel Training

Learning and practicing to enhance hospitality service skills. Receive course certificate and apply the job both on world class cruise ships and 5-star hotels. The students qualifications are 18-33 years old both male and female. Finished at least high school (All majors are excepted.)

หลักสูตรอบรมระยะสั้น เปิด 2 คลาสเรียน (2 Classes)

FULL-TIME

วันธรรมดา

หลักสูตร 2 เดือน (2 Months)

Monday to Friday

9:00am - 4:00pm

PART-TIME

วันอาทิตย์

หลักสูตร 6 เดือน (6 Months)

Sunday Only

8:00am - 6:00pm

เส้นทางของหลักสูตรนักเรียนเรือสำราญ (Student Pathway)

1. In-class Practice (2 Months)  2. On the job training (3-6 Months)  3. Receive course certificate   4. Apply the job both on world class cruise ships and 5-star hotels.

 
 
C-HOT โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม
สาขาชิดลม กรุงเทพมหานคร

26/59 อาคารอรกานต์ ชั้นที่16 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร: 092-673-6006, 080-426-6462

  • Facebook Social Icon
  • Line
  • Instagram